UMOWA NAJMU

 

 

Zawarta w dniu …………………. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy:

Izabelą i Piotrem Szarmach, zam. w miejscowości Janowo, przy ulicy Pelplińskiej 11, gmina Starogard Gdański, zwanymi dalej Wynajmującymi, a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Najemcą.

 

WZÓR UMOWY NAJMU§1

 

Wynajmujący oświadczają, że są właścicielami pomieszczeń biurowych znajdujących się przy ulicy Pomorskiej w Starogardzie Gdańskim.

 

§2

 

Najemca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pomieszczeń, które zamierza wydzierżawić o powierzchni …………………………..

 

§3

 

Umowa zostaje zawarta na okres ……………………………………………………………….

Strony ustalają, by z tytułu dzierżawy Najemca płacił za:

Stawka za m2 powierzchni biurowej wynosi …………. + VAT.

 

WZÓR UMOWY NAJMU§4

 

Poza czynszem Najemca zobowiązany jest do uiszczania opłat za energię elektryczną według wskazań podlicznika oraz do uiszczania opłat za pozostałe media.

 

§5

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem bankowym na rachunek Wynajmującego. Za datę dokonania płatności uznaje się dokonanie przez Najemcę nieodwołalnego przelewu bankowego.

 

§6

 

Strony postanawiają, że zarówno Wynajmujący, jak i Najemca mogą niniejszą umowę najmu wypowiedzieć na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

WZÓR UMOWY NAJMU§7

 

Tytułem zabezpieczenia praw Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy Najemca wniesie na rachunek Wynajmującego kaucję w wysokości 1 miesięcznego czynszu, mianowicie ……………………………………………………………………………………...

Kaucja będzie zwrócona Najemcy po zakończeniu umowy, po potrąceniu z niej ewentualnych należności czynszowych, bądź kosztów naprawy.

 

 

§8

 

Najemca zobowiazuje się nie poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy, ani nie obciążać go prawami osób trzecich, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie naruszenia powyższego obowiązku Wynajmujący może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania okresów wypowiedzenia.

 

§9

 

Najemca zobowiązuje się uzywać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki, nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wynajmujacego oraz przestrzegać ogólnie przyjętych przepisów BHP i p-poż.

 

WZÓR UMOWY NAJMU§10

 

Po zakończeniu dzierżawy Najemca zwróci Wynajmującemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień ninijeszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

 

§11

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z zapłatą czynszu za pełne okresy płatności lub narusza inne istotne postanowienia umowy.

 

§12

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności dokonywane muszą być w formie pisemnej.

 

WZÓR UMOWY NAJMU§13

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 
§14

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

Wynajmujący                                                                                     Najemca

 

…………………………                                                                  …………………………